ระเบียบการรับสมัคร
คู่มือสมัครผ่านเว็บไซต์
ตรวจสอบสถานะ
  ประกาศ
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• ลิ้งค์เว็บไซต์คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ
 
28/10/2557

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 
  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2558

• ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประเภทโควตา

เอกสารและหลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 8.00 เป็นต้นไป ณ คณะที่สมัคร
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(ใบ รบ. , ใบแสดงผลการศึกษาและเกรดเฉลี่ย)
• รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
• สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
• แฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio)
• บัตรประจำตัวสอบพร้อมติดรูปนักเรียน,นักศึกษา(คลิกเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ)
• เอกสารแสดงการชำระเงินจากธนาคาร(ใบ Pay-in)หรือใบเสร็จที่ทางคณะออกให้

• ลิ้งค์เว็บไซต์คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ
 
23/09/2557

รายละเอียดทั้งหมด>>
 
 

Start : 24 Oct 2013