ประกาศ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2558 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2558

• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
กำหนดการตรวจโรค-เอกซ์เรย์ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558
• กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่
ในวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม D – HALL ศูนย์เทเวศร์

• กำหนดการปฐมนิเทศ (ภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ)
ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ช้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 
26/06/2558

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบรายละเอียดในการรายงานตัวได้ตามประกาศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
• คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบรายละเอียดในการรายงานตัวได้ตามประกาศ

• คณะศิลปศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 
25/06/2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2558 
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2558

• กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการตรวจโรค-เอกซ์เรย์ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558
• กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่
ในวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม D – HALL ศูนย์เทเวศร์

• กำหนดการปฐมนิเทศ (ภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ)
ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ช้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 
18/06/2558

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบรายละเอียดในการรายงานตัวได้ตามประกาศ
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 
18/06/2558

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภท ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2558 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประเภท ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2558
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบรายละเอียดในการรายงานตัวได้ตามประกาศ
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
• คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 
18/06/2558

รายละเอียดทั้งหมด>>
 
 

Start : 24 Oct 2013