ระเบียบการรับสมัคร
คู่มือสมัครผ่านเว็บไซต์
ตรวจสอบสถานะ
  ประกาศ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อ
 
11/04/2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย–30 มิ.ย. 57
รับสมัครคณะที่เปิดรับ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
• อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
• อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ(เทียบโอน)
และประกาศเรียกรายชื่อเพิ่มเติม เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
• คณะบริหารธุรกิจ
ตรวจสอบรายละเอียดและรายชื่อเรียกเพิ่มเติม
 
11/04/2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรีรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557
•คณะศิลปศาสตร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อ

•คณะบริหารธุรกิจ กำหนดสอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อ

•คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อ

•คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดสอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อ

•คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อ

•คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กำหนดสอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อ
 
11/04/2557

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 
 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
• ตรวจสอบรายชื่อ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) คลิก
 
11/04/2557

รายละเอียดทั้งหมด>>
  รับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 
  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
11/04/2557

รายละเอียดทั้งหมด>>
 
 

Start : 24 Oct 2013