ระเบียบการรับสมัคร
คู่มือสมัครผ่านเว็บไซต์
ตรวจสอบสถานะ
  ประกาศ
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) รอบ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร 
  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) รอบ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกษา 2558
สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 •กำหนดการและหลักเกณฑ์การรับสมัคร
•ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) รอบ 2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ประจำปีการศึกษา 2558
สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
•คุณสมบัติผู้สมัครของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
•ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
•กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบ 2
 
16/02/2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประเภทรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 
29/01/2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• ลิ้งค์เว็บไซต์คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ
 
28/10/2557

รายละเอียดทั้งหมด>>
 
 

Start : 24 Oct 2013