ประกาศ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
***สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว***
- ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์จำนวน 5 ภาคการศึกษาหรือฉบับสมบูรณ์
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

• สำรอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
• คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 
26/05/2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558. 
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประเภทรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 
20/05/2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• ลิ้งค์เว็บไซต์คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ
 
16/02/2558

รายละเอียดทั้งหมด>>
 
 

Start : 24 Oct 2013