[สมัคร โควตา ,ปวช และ ป.โท] คลิก!
 
[สมัครรับตรง ป.ตรี] คลิก!
  ประกาศ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(สำรอง) ประจำปีการศึกษา 2559 
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(สำรอง) ประจำปีการศึกษา 2559

- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(สำรอง) ประจำปีการศึกษา 2559
 
20/11/2558

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559 
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
 
6/11/2558

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

- ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะบริหารธุรกิจ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทโควตา 4 ปี และเทียบโอน)
เรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 6 มิถุนายน 2559 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
สมัครเรียนและชำระเงิน 1,200 บาท วันที่ 13 ,16-20 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น.
ประกาศรายชื่อ กลุ่มเรียน ห้องเรียน ในเดือนพฤษภาคม 2559

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 
28/10/2558

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษาที่ 2/2558
ปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Click!)
 
15/10/2558

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตา 
 
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตา
กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัคร ปวช. (Click!)
 
28/09/2558

รายละเอียดทั้งหมด>>
 
 

Start : 24 Oct 2013