ประกาศ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.
ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการรายงานตัวได้ตามประกาศ
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(คลิก)
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม(คลิก)
 
12/04/2558

กำหนดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2558 
  • ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 เมษายน 2558
ณ คณะที่สมัคร เวลา 8.30 เป็นต้นไป

• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประกาศผลเพิ่มเติม
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(เพิ่มเติม)
• ปฏิทินรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• กำหนดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• ลิ้งค์เว็บไซต์คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ
 
9/04/2558

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
•ประกาศรายชื่อ(คลิก)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
•ประกาศรายชื่อ(คลิก)
 
1/04/2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• กำหนดการรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

• ลิ้งค์เว็บไซต์คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ
 
16/02/2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประเภทรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 
29/01/2558

รายละเอียดทั้งหมด>>
 
 

Start : 24 Oct 2013