แบบฟอร์มสมัครสอบ
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา รอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา รอบที่
ประเภท สมัครทาง อินเตอร์เนท
รูปถ่าย
หมายเลขประชาชน - - - -
ชื่อผู้สมัคร นามสกุล
สมัครโดยใช้คุณวุฒิ GPA
ชื่อสถานศึกษาเดิม จังหวัด
สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ)
วิชาเอกอันดับ 1
วิชาเอกอันดับ 2
สถานที่ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก
เลขที่ / หมู่บ้าน หมู่ที่
ตรอก / ซอย ถนน
ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ อีเมล์
ข้าพเจ้าของรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ ตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร  ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัย เพิกถอนสิทธิ์ การสมัครสอบคัดเลือกทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลในใบสมัครของข้าพเจ้าไปใช้ประโยชน์ ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร