ประกาศ(ด่วนที่สุด)

รายงานตัวผ่านระบบติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลข 02-282-9009 ต่อ 6105, 6302-9, 6409 ในวันและเวลาราชการเบอร์โทรคณะต่าง ๆ

1. ศิลปศาสตร์ โทร. 0-2282-9102 ต่อ 1110

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-2913-2424 ต่อ 194

3. บริหารธุรกิจ โทร. 0-2282-9101 ต่อ 2106

4. วิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2585-0690 ต่อ 2486

5. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 0-2282-9009 ต่อ 6102

6. อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โทร. 0-2629-9157 ต่อ 3005

7. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร. 02-281-9756-8 ต่อ 2305, 2306 หรือ 02-282-8531 ต่อ 2102

8. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6831-4

9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร. 0-2281-9221-4 ต่อ 4201-4202