หน้าหลัก ออกจากระบบ
 
แบบฟอร์มสมัครสอบ
 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ประจำปีการศึกษา รอบที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา   ประเภท
สมัครทาง *
ด้วยตนเอง อินเตอร์เนท
วันที่สมัคร *
หมายเลขประชาชน * ---- เพศ *
ชื่อผู้สมัคร *   นามสกุล *
ศูนย์การศึกษา *
คณะ *
รหัสวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 1 *
รหัสวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 2   
สมัครโดยใช้วุฒิ * GPA. *
สาขาวิชา อื่นๆ ระบุ
ชื่อสถานศึกษาเดิม * จังหวัด *
โทรศัพท์ * อีเมล์   
ข้าพเจ้าของรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ ตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร  ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัย เพิกถอนสิทธิ์ การสมัครสอบคัดเลือกทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลในใบสมัครของข้าพเจ้าไปใช้ประโยชน์ ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร